Nieuwsbrief Beroepsaansprakelijkheid & Tuchtrecht februari 2017

16 februari 2017


Nieuwsbrief Beroepsaansprakelijkheid & Tuchtrecht februari 2017

Gewaardeerde lezer,

Middels deze nieuwsbrief berichten wij u graag weer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht. Zo was in de laatste editie van het Advocatenblad (2017, nr. 1) te lezen dat de Eerste Kamer de ‘Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen’ heeft aangenomen. In die wet is bepaald dat de kosten voor het tuchtrecht vanaf 2018 geheel zullen worden neergelegd bij de advocatuur. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor de financiële bijdrage van advocaten.
 
Voor sommige advocaten heeft zich ook een meevaller voorgedaan; sinds 1 januari 2017 is de stichting derdengelden alleen verplicht voor advocaten die in de uitoefening van de praktijk derdengelden ontvangen. Ook over deze en andere wijzigingen van het derdengeldensysteem wordt een artikel gewijd in de laatste editie van het Advocatenblad. De gewijzigde regelgeving is te raadplegen op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (via deze link).
 
In deze nieuwsbrief staat Femke Jorritsma stil bij een uitspraak van de Accountantskamer te Zwolle, waarin de zorgplicht van een accountant jegens derden aan de kaak werd gesteld. Jan de Wit besteedt aandacht aan de rol van de notaris bij het voorkomen van zogenaamde stromanconstructies. Onze nieuwe medewerker Thom Caro gaat in op de verschillende wegen die opdrachtgevers kunnen bewandelen als zij het niet eens zijn met de declaratie van hun advocaat. Tot slot besteed ik aandacht aan het vernieuwde landelijk procesreglement voor kort gedingen bij de sectie kanton van de rechtbanken, dat sinds 1 februari jongstleden van kracht is.
 
Graag wijs ik u nog op de noot die mijn collega Krijn Hoogenboezem heeft geschreven bij een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in Jurisprudentie Ondernemingsrecht (2017/47), over de boete die werd gesteld op de insolventie van één van de contractspartijen (ook wel een over het graf-rechtshandeling genoemd). Daarnaast heeft Bart Beekman een wenk geschreven bij een ander arrest van het Gerechtshof Amsterdam in Rechtspraak Vastgoedrecht (2017/3), waarin een boetebeding dat vermeld stond in de erfpachtvoorwaarden centraal stond. Indien u (één van deze) deze bijdrage(n) wilt ontvangen klik dan hier om deze bij ons op te vragen. De column die Daniël Brand heeft geschreven over verklaringen, garanties en (verborgen) gebreken in koopovereenkomsten is te vinden op onze website (via deze link).
 
Ten slotte attendeer ik u graag op de cursus ‘Huurkoop onroerende zaken: nieuwe regels per 1 januari 2017’, die mijn collega’s Cornélie Arnouts en prof. Aart van Velten zullen geven op 6 maart aanstaande. Heeft u interesse? Op de website van organisator Lexlumen (te raadplegen via deze link) kunt u alle informatie over deze cursus vinden.
 
Ik wens u veel leesplezier!
 
Namens het hele team Beroepsaansprakelijkheid en Tuchtrecht,

Francine de Smeth

Zorgplicht jegens derden nekt accountant
Een accountant, die weet dat zijn assuranceverklaring wordt gebruikt bij crowdfunding heeft niet alleen het belang van zijn cliënt in ogenschouw te nemen, maar ook de belangen van de crowdfunders. Dit volgt uit de uitspraak van de Accountantskamer te Zwolle van afgelopen maandag 23 januari 2017. Lees meer.

Notaris aansprakelijk voor medewerking aan stromanconstructie
Gezien de positie van de notaris in het maatschappelijk verkeer en het vertrouwen dat de notaris als zodanig geniet, moet hij ook de positie van derden in het oog houden. Dit is onder meer van belang voor het doorzien van stromanconstructies

In haar uitspraak van 19 oktober 2016 heeft de Rechtbank Gelderland (klik hier voor de uitspraak) een notaris aansprakelijk gehouden die meewerkte aan een aandelen- en bestuursoverdracht als onderdeel van een zogenoemde stromanconstructie. Een stroman – ook wel katvanger genoemd – is ‘een persoon die niet voor zichzelf handelt, maar willoos handelt voor een ander die zelf achter de schermen blijft’. Criminele organisaties gebruiken deze constructie vaak om zelf buiten schot te blijven van justitie. Lees meer.

Declaratiegeschil, wat nu? 
Prijsafspraken komen in de advocatuur voor (denk aan een fixed fee), maar in de praktijk wordt bij het merendeel van de zaken gebruik gemaakt van het bekende ‘uurtje, factuurtje’. Indien hierbij vooraf geen inschatting van de kosten wordt gevraagd of gemaakt, zou het zomaar kunnen dat de factuur rauw op het dak van de cliënt valt en hij de verzonden factuur veel te hoog vindt. Een logische eerste stap is om eventuele onvrede over een gepeperde rekening te bespreken met de advocaat in kwestie, maar wat nu als dat tot niets leidt? Lees meer.

Nieuw landelijk rolregelement kort gedingen bij de sectie kanton
Per 1 februari 2017 is een nieuw rolreglement van kracht voor kort gedingen bij de sectie kanton van de rechtbanken, waar onder meer huur- en arbeidszaken worden behandeld (artikel 93 Rv). Bij de ontwikkeling van dit rolreglement is getracht om de werkwijze en –processen van de verschillende rechtbanken op het punt van de kort gedingprocedure verder te harmoniseren, waarbij het belang van de justitiabele voorop stond. Lees meer. 

Publicaties